Betalen

Factuur adres

Afleveradres

Kies uw gewenste betaalmethode

Verzending & locatie

Verzendmethode
Verzendlocatie
Subtotaal winkelwagen (incl. BTW):
Cadeauservice:
Rembourskosten(incl. BTW):
Verzendkosten:
Extra kosten (incl. BTW):
Korting:
:
Totaalprijs (incl. BTW) €99.99

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Eigenwijs in Wonen

Identiteit van de ondernemer
Lent BV
handelend onder de naam: Eigenwijs in Wonen
Vestigings- & bezoekadres:
Korte Poten 27
2511 EC Den Haag
Telefoonnummer: 070-3465511
Emailadres: info@eigenwijsinwonen.nl
Kvk nummer: 27191161


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eigenwijs in Wonen en een wederpartij (de koper) waarop Eigenwijs in Wonen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Eigenwijs in Wonen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en zonder kennisgeving door te voeren.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail)adres, per post is verzonden of ondertekend in de winkel. Met het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met onze leverings- en algemene voorwaarden.

2.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Eigenwijs in Wonen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Bezorgkosten zijn niet altijd inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de website vermeld. Eigenwijs in Wonen geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van de koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.4 Mogelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Eigenwijs in Wonen worden gecorrigeerd.

4. Levering
4.1 Levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de adresgegevens zoals deze door u opgegeven zijn. Eigenwijs in Wonen is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens van de geadresseerde, indien dit problemen met de levering tot gevolg heeft. Bij leveringen door de meubeltransporteur  die een passende afspraak met u maakt, kunnen zowel wij als de meubeltransporteur niet aansprakelijk worden gesteld voor uitlopen van tijd door bv overmacht situatie, denkend aan verkeer.

5. Eigendom
5.1 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

6. Zichttermijn / herroepingsrecht / retourneren
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
En, indien er onregelmatigheden worden geconstateerd, dit direct door te geven aan Eigenwijs in Wonen, bij voorkeur per e-mail met foto's.

6.2 Alleen in geval van koop of afstand zal aan de koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van zeven (7) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn de koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren. Wij accepteren alleen ongebuikte, onbeschadigde, en in originele verpakking geretourneerde artikelen. Dit dient altijd schriftelijk- per e-mail te worden vermeld aan Eigenwijs in Wonen. Kosten van retourneren zijn voor de koper.  Wij accepteren geen retouren onder rembours.

6.3 Van het herroepingsrecht (6.2) zijn uitgezonderd, de koop op afstand van producten die:
(1) specifiek voor u besteld zijn;
(2) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd (denk aan zitmeubelen);
(3) afgeprijsde artikelen / artikelen met korting verkregen

6.4 Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Eigenwijs in Wonen zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door de koper aan Eigenwijs in Wonen betaalde, met uitzondering van de bezorgkosten heen/retour. Deze kosten zijn te allen tijde voor de koper.

6.5 Bij retourneren van gekochte artikelen in de winkel zal Eigenwijs in Wonen nooit het aankoopbedrag retourneren in geld. Eigenwijs in Wonen zal te allen tijden een tegoedbon uitschrijven. 

7. Garantie en Aansprakelijkheid
7.1 Eigenwijs in Wonen is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) en hanteert de algemene voorwaarden van de CBW.
Klik hier voor de algemene voorwaarden van de CBW.

7.2 De informatie op de website/in de winkel wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Eigenwijs in Wonen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

7.3 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Eigenwijs in Wonen op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eigenwijs in Wonen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Eigenwijs in Wonen is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Eigenwijs in Wonen dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Eigenwijs in Wonen sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Eigenwijs in Wonen niet gehouden haar verplichten jegens de koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens de koper voor de duur van de overmacht opgeschort.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de website.

9. Intellectuele eigendom
9.1 De website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Eigenwijs in Wonen. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigenwijs in Wonen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

10. Persoonsgegevens en privacy
10.1 Eigenwijs in Wonen zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Eigenwijs in Wonen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.2 Indien Koper aan Eigenwijs in Wonen te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Eigenwijs in Wonen zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.